Vicenza Esperanto Centro Vicenza Esperanto Centro

bandiera italiana
Chi siamo

Questa vuole essere una breve e mai esaustiva presentazione dei membri del gruppo vicentino... verrà aggiornata in continuazione...

Vittoria: casalinga, ha una passione sviscerata per la Cultura con la C maiuscola, risultando abbonata ad almeno 827 tra rassegne teatrali, cineforum e riviste che nessun altro leggerebbe; ha fatto della bicicletta il suo mezzo preferito di trasporto, quando riesce a non farsela rubare. Per il VEC svolge da anni lavoro certosino di segreteria organizzativa.
Di Vicenza consiglia: Contrà Porti.

Antonio: ex-impiegato postale, ama camminare... ovunque: dalla montagna a Venezia, che conosce benissimo avendoci vissuto vari anni; svolge attività di volontariato per CRI e Caritas, e colleziona apribottiglie. Per il VEC è un valido collaboratore, oltre a custodire parte dell'archivio storico.
Di Vicenza consiglia: la Basilica Palladiana.

Lauro: ex-impiegato statale, è appassionato di vela e kayak, possedendo di entrambi i tipi svariate imbarcazioni (lo chiamano l'Aga Khan del Bacchiglione); svolge attività di volontariato per la CRI, per la quale guida pure le autoambulanze; sa fare un ottimo strudel, ma è un esperto di gelati, di cui va ghiotto; colleziona segnalibri. Per il VEC è da anni lo stimato ed attento cassiere.
Di Vicenza consiglia: una gita al lago di Fimon.

Daniele: informatico, viaggiatore, fa della curiosità per tutto e tutti la sua parola d'ordine; ha fatto il giro del mondo (in 810 giorni); è appassionato di internet, di cinema e di fumetti, dei quali colleziona quelli della serie Rat-Man (di cui ha curato un'edizione in Esperanto); è ghiotto di cibo. Per il VEC propone ed organizza attività, e si occupa del sito web.
Di Vicenza consiglia: una camminata di notte, per le strade del centro.

Mirella: insegnante di italiano, storia e geografia nella scuola media. E' più felice quando incontra per strada gli ex-alunni monelli che la salutano, di quando corregge a casa i compiti. Le piacciono le lingue, ma non sa ancora parlare l'inglese; esperantista dal 1991. S'interessa di storia, specialmente di quella dell'Europa centro-orientale nelle sue relazioni con l'Italia.
Di Vicenza consiglia: il Museo del Risorgimento e della Resistenza e la Basilica sul Monte Berico, per carpire da quella collina con lo sguardo e con il cuore la vita presente e passata della città e dei suoi dintorni.
esperanta flago
Kiuj ni estas

Tiu ĉi estas mallonga kaj neniam plenkompleta prezentado de la membroj de la Vicenza grupo... ĝi estos daŭre ĝisdatigita...

Vittoria: dommastrino, ŝi havas senliman pasion por Kulturo (kun granda "K") kaj pro tio abonita al preskaŭ 827 inter teatraj programaroj, kinoforumoj kaj revuoj kiujn neniu alia legus; ŝi elektas biciklon ŝian preferatan veturilon, kiam ŝi kapablas ne esti priŝtelita pri ĝi. Por VEC jam de jaroj ŝi plenumas perfekte sian rolon kiel organiza sekretarino.
Pri Vicenza ŝi konsilas: Contrà (=strato) Porti.

Antonio: eksa poŝtoficisto, ŝatas promeni... kie ajn: de montoj al Venecio, kiun li konas tre bone ĉar tie loĝis dum jaroj; li plenumas voluntulan servon por CRI (Itala Ruĝa Kruco) kaj Caritas, kaj kolektas botelmalfermilojn. Por VEC estas efika kunlaboranto, krom gardisto de parto de la historia arkivo.
Pri Vicenza li konsilas: la Bazilikon de Palladio.

Lauro: eksa ŝtatoficisto, li havas pasian intereson pri velŝipoj kaj kajakoj, de kiuj li posedas multnombrajn ekzemplerojn (oni nomis lin la "Aga Khan de Bacchiglione", rivero de Vicenza); li plenumas volontulan servon por CRI (Itala Ruĝa Kruco), por kiu li eĉ stiras ambulancojn; li kapablas prepari tre bongustan strudelon, sed vere estas spertulo pri glaciaĵoj, pri kiuj li frandemas; li kolektas paĝosignojn. Por VEC li jam de jaroj estas la estimata kaj zorgema kasisto.
Pri Vicenza li konsilas: ekskurson al la lago Fimon.

Daniele: informadikisto, vojaĝanto, lia devizo estas scivolemo pri ĉio kaj ĉiuj; li rondvojaĝis la mondon (dum 810 tagoj); li havas pasian intereson pri interreto, pri filmoj kaj pri bildstrioj, kolektante precipe tiujn de Rat-Man (de kiu li pretigis eldonon en Esperanto); li estas frandema pri manĝaĵoj. Por VEC li proponas kaj kunorganizas agadojn, kaj zorgas pri la retejo.
Pri Vicenza li konsilas: promenadon nokte tra la stratoj, en la centro.

Mirella: instruistino pri itallingvo, historio kaj geografio en mezgrada lernejo, pli multe ĝojas renkontinte surstrate friponajn ekslernantojn kiuj salutas ŝin, ol korektinte hejme taskojn. Ŝi satas lingvojn, tamen ankoraŭ ne kapablas paroli angle - esperantiĝis en 1991. Pleje ŝin interesas historio, precipe tiu de centrorienta Eŭropo rilate kun Italio.
Pri Vicenza ŝi konsilas: Muzeon de Releviĝo kaj Rezistado, kaj ankaŭ Bazilikon sur la apuda Monte Berico. El tie eblas elkapti per rigardo kaj koro la nunan kaj pasintan vivonde la urbo kaj de ĝiaj ĉirkaŭaĵoj.

Vicenza Esperanto Centro
c/o SGMS, corso Palladio 176 - 36100 Vicenza - Italia
tel. (+39)0444/546122 - esperanto.vicenzaesperanto.it